krimo-legal-logoo
Instagram Üzerinden Taciz – Takipsizlik Kararı – Eksik Soruşturma
Instagram Üzerinden Taciz – Takipsizlik Kararı – Eksik Soruşturma

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda ... ... Başsavcılığınca verilen 03/05/2019 tarihli ve 2018/20657 soruşturma, 2019/6894 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin ... 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16/07/2019 tarihli ve 2019/2530 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, ... ... Başsavcılığının, 06/04/2021 gün ve 2021/36526 sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi.
İstem yazısında; “Dosya kapsamına göre; şüpheli ...’ın, müştekiye ait "..." kullanıcı adl Instagram hesabına “sensiz bir hayat yok, sakın bırakma elimi, bu yol yol değil” ve "senin için cezam kaç yıl olursa olsun çekerim, hakimin karşısına çıkmadan önce ailenin iznini alıp, bana ne derlerse onu söyleyeceğim" şeklindeki paylaşım ve soruşturma dosyası içerisinde çıktıları bulunan müştekiye göndermiş olduğu birçok mesaj ile müştekiye karşı kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun işlendiği iddiaları üzerine yapılan şikâyet akabinde, ..., ... isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ... Devletleri adlî makamlarının cevaplamadığı gerekçesiyle iddiaların soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, dosya içeriğine göre şüphelinin kim olduğunun açıkça belli olduğu, şüphelinin müştekiye yoğun bir şekilde gönderdiği ve dosya içerisinde çıktıları bulunan mesajlar dikkate alındığında delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu ve bu delillerin mahkemesince takdiri ile değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. .” denilmektedir.

Hukuksal Değerlendirme:
CMK'nın 160/1. maddesinde, "... Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya haşlar.", 160/2. maddesinde "... Savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için. emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.'' 170. maddesinin 2. fıkrasında, "Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; ... Savcısı, bir iddianame düzenler. 172. maddesinin 1. fıkrasında, "... Savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir." hükümleri düzenlenmiştir.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı itiraz üzerine inceleyen mahkeme, kamu davası açılması için yeterli delil bulunmaması durumunda itirazın reddine, yeterli delil bulunması durumunda itirazın kabulüne veya eksik soruşturma nedeniyle soruşturmanın genişletilmesine karar verebilecektir.
CMK'nın 170/2. maddesine göre kamu davası açılabilmesi için soruşturma aşamasında toplanan delillere göre suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması gerekir. Suç ihbar veya şikayeti yoluyla soruşturma yaparak maddi gerçeğe ulaşma yükümlülüğü ve yetkisi bulunan ... savcısı, soruşturma sonucunda elde edilen delilleri değerlendirerek kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe olup olmadığını takdir edecektir. Ancak soruşturma aşamasında ... savcısının delil değerlendirmesiyle, kovuşturma aşamasında hakimin delilleri değerlendirmesi birbirinden farklı özelliklere sahiptir. CMK'nın 170/2. maddesine göre soruşturma aşamasında toplanan deliller kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturup oluşturmadıkları çerçevesinde incelemeye tabi tutulurken, kovuşturma aşamasında, isnad edilen suçun işlenip işlenmediği hususunda mahkumiyete yeter olup olmadığı ve tam bir vicdani kanaat oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde değerlendirilmektedir.
İncelenen somut olayda; ...'nin hakaret suçlarına ilişkin istinabe taleplerine yanıt vermediğinden şüphelinin tespit edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, failin tespiti bakımından ... Başsavcılığınca etkin bir soruşturma işleminin yapılmadığı, suça konu mesajların gönderildiği hesap sahibi ... ile ilgili hiçbir araştırma yapılmadığı, müştekinin bahse konu Instagram hesabının profil resminin şüphelinin ofisine ait olduğunu beyan ettiği, şüphelinin mesajların resmi nikahlı eşi tarafından gönderildiğini beyan ettiği halde bu husularda araştırma yapılmadığı, dolayısıyla şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı içerisinde soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın reddedilmesi hukuka aykırıdır.

Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
... ... Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma istemi doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,
1- ... 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16/07/2019 tarihli ve 2019/2530 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
2- CMK'nın 309/4-a maddesi gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına sunulmak üzere ... ... Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 18/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Özgür ERASLAN

İşbu İnternet Sitesi’nin tasarım ve tüm içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmaktadır. İçeriğin izinsiz kullanılması halinde tüm yasal haklarımız saklıdır.

Scroll to Top Call Now Button