krimo-legal-logoo
KASTEN ÖLDÜRME SUÇU – MAKTÜLÜN YAŞI – FETHİ KABİR
KASTEN ÖLDÜRME SUÇU – MAKTÜLÜN YAŞI – FETHİ KABİR

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Çocuğu kasten öldürmek, 6136 sayılı Kanuna muhalefet etmek
HÜKÜM : TCK'nun 82/1-e, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 20 yıl hapis cezası, 6136 sayılı Kanunun 13/3, TCK'nun 62, 52/2, 53, 54, 63. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 400.00 TL adli para cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

1-A-) Sanık müdafilerinin yasal süresinden sonraki duruşma isteminin CMUK'nun 318. maddesi uyarınca,
B-) Katılan ... ve katılan ... Bakanlığının, sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan açılan davaya katılma ve verilen hükmü temyize hak ve yetkileri bulunmadığından, katılanlar vekillerinin bu hükme yönelik temyiz taleplerinin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca,
REDDİNE karar verilmiştir.
2-A-) Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçunden verilen hükümde TCK'nun 53. maddesinin uygulanmaması hususu, infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
B-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'un, maktul ...'a yönelik eylemi ile 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafilerinin sübuta, delillerin hatalı değerlendirildiğine yönelen, katılan ... vekili ile katılan ... vekilinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
a-) Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
b-) Sanık hakkında maktul ...'a yönelik nitelikli şekilde kasten öldürme suçundan verilen hüküm yönünden;
aa-) 06.09.2015 tarihli ölü muayene ve otopsi tutanağında maktulün kimlik tespitinin yapıldığı sırada amcası olan ...'nın maktulün nüfusa birkaç yıl geç kayıt ettirildiğini beyan etmiş olması, nüfus kayıtlarına göre 31.10.1998 doğumlu olan maktulün doğum tarihinden yaklaşık 5 yıl sonra 2001, 2002 ve 2004 yıllarında doğan kardeşleri ..., ... ve ... ile birlikte 23.02.2004 tarihinde nüfusa tescil ettirilmesi karşısında, aile nüfus kayıt tablosu ve doğum tutanağı ile ilgili sağlık kuruluşundan doğum belgelerinin tasdikli suretlerinin getirtilerek doğum tarihinin araştırılması, hastanede doğmadığı tespit edilmesi halinde maktulün doğum tarihi konusunda tanık ... ve bilgisi muhtemel yakınlarının beyanlarının alınması, aşı kayıtlarının, okula başlama tarihlerine ilişkin belgelerin getirtilerek incelenmesi, gerekirse fethi kabir işlemi yapılarak getirtilen belgelerle birlikte dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilip maktulün yaşının tespit edilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
bb-) Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümlerinin değerlendirilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ile katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, re'sen de temyize tabi olan hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak olarak BOZULMASINA, 28/03/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Avukat Özgür ERASLAN

İşbu İnternet Sitesi’nin tasarım ve tüm içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmaktadır. İçeriğin izinsiz kullanılması halinde tüm yasal haklarımız saklıdır.

Scroll to Top Call Now Button